Centrum Edukacji CEiRON

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się z prośbą o rezygnację z bezpośrednich wizyt w Biurze Projektu.

 

Kontakt pod numerem telefonu: +48 507 794 982

lub mailowo: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl

___________________________

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi projektami realizowanym przez nasz ośrodek

Więcej informacji w zakładce "Projekty" 


Projekt "Niezależni i aktywni!"

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 18 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące m. Łódź, poprzez realizację w okresie 01.03.2020 - 31.01.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 4-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1033,70 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

 

Projekt "Milowy krok w przyszłość!"

 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 20 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM (w tym min. 5 osób z obszaru rewitalizacji Łodzi), poprzez realizację w okresie 01.04.2020 - 28.02.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 4-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1033,70 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Projekt "Aktywni na rynku pracy II"

 

Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe 60 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, m. Łódź, pabianickim i zgierskim, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej, 
 • długotrwale bezrobotne kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia średniego włącznie), 
 • bezrobotni męźczyźni w wieku 40-49 lat, którzy nie należą do w/w grup) 

poprzez realizację wsparcia w okresie 01.05.2020 r. - 30.07.2021 r.  dostosowanego do specyficznych potrzeb, w tym: 

 • wsparcie doradcy zawodowego ( identyfikacja potrzeb i przygotowanie IPD)
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe) dla 50%  UP
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe) 
 • 4-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1033,70 za miesiąc) 
 • pośrednictwo pracy

 

Projekt "Milowy krok!" 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 24 osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (m.in. osoby ubogie, z  niepełnosprawnością, bezrobotne) w wieku 18 lat i więcej , zamieszkałych na obszarze m. Łodzi (woj. łódzkie), poprzez realizacji indywidualnej ścieżki obejmującej m.in:

 • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 3-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1017,40 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

 

 

 

 

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych.

Szkolenia i staże zawodowe.